172 President Street, Charleston, SC 29403 - Charleston Trident MLS...